SLEVA 10 - 20 %. Do 31.5.2024. Ceny jsou již u produktů.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro podnikatele a právnické osoby

 

I.                     Úvodní ustanovení

1.1          Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti OCENG s.r.o., se sídlem Zaoralova 2911/15, 628 00 Brno - Líšeň, IČO: 07987102, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou osobou podnikatelem, který má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2          Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.lzicealopaty.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.3          Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, není právnickou osobou či osobou, jež nejedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4          Fyzická osoba, která v právním styku s prodávajícím uvede své identifikační číslo, bere na vědomí, že se vůči prodávajícímu prezentuje jako fyzická osoba vykonávající podnikatelskou činnost nebo samostatný výkon povolání, a z tohoto důvodu nebude považována za spotřebitele.

1.5          Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

II.                   Uživatelský účet
 
2.1               Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2               Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Poruší-li kupující povinnost správného uvádění svých údajů a vznikne-li tím prodávajícímu škoda, může tuto škodu po kupujícím požadovat. Vznikne-li uvedením nesprávných údajů kupujícího škoda kupujícímu, jde tato škoda plně k jeho tíži.

2.3               Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu v rozsahu, který je obvyklý vzhledem k předmětu činnosti kupujícího, a dále s přihlédnutím ke způsobu zastupovaní kupujícího navenek.

2.4               Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám, tím není dotčen bod 2.3 těchto podmínek.

2.5               Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek)., nebo pokud prostřednictvím jeho účtu dochází k porušování dobrých mravů nebo platných právních předpisů.

2.6               Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

III.                 Uzavření kupní smlouvy

3.1               Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a  prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2               Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3               Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4               Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

-         kupujícím, tj. jméno nebo název, IČ, sídlo nebo místo podnikání,

-         objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu) a jeho množství, případně kód zboží,

-         ceně zboží vč. DPH,

-         způsobu úhrady kupní ceny zboží,

-         údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a místu dodání,

-         informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

Kupující je povinen do objednávky vyplnit své identifikační číslo, jinak mu nebude umožněno objednávku dokončit.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Po dokončení objednávky musí kupující zaškrtnout políčko, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely vyřízení objednávky. Zaškrtnutím tohoto políčka kupující vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami a současně potvrzuje, že  kupující považuje tyto obchodní podmínky jako součást kupní smlouvy. Bez vyjádření souhlasu s těmito podmínkami a se souhlasem se zpracováním osobních údajů nelze objednávku odeslat.

Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5               Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6               Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím dle § 1745 občanského zákoníku vzniká doručením přijetí objednávky a její akceptací ze strany prodávajícího, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7               Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.8               Prodávající si vyhrazuje ve výjimečných případech a po předchozím informování kupujícího, právo na změnu kupní smlouvy, kdy v případě nesouhlasu kupujícího s touto změnou má právo prodávající z tohoto důvodu od kupní smlouvy odstoupit, případně také dle uvážení prodávajícího bez předchozího pokusu o změnu odstoupit od této kupní smlouvy dle § 2001 občanského zákoníku. Návrh změny kupní smlouvy se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je uzavřena akceptací ze strany kupujícího prostřednictvím elektronické komunikace.

3.9               K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím může dojít i prostřednictvím individuální komunikace (např. prostřednictvím e-mailové komunikace, telefonní komunikace, při osobní schůzce apod.). Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vznikne, jakmile dojde mezi prodávajícím a kupujícím k uzavření smlouvy v písemné podobě. Písemná podoba je dodržena, pokud k uzavření smlouvy dojde prostřednictvím e-mailové komunikace (např. potvrzením závazné objednávky kupujícího ze strany prodávajícího).

 

IV.                 Cena zboží a platební podmínky
 
4.1               Cena zboží je uvedena na webovém rozhraní obchodu u jednotlivého zboží. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a)       bezhotovostním bankovním převodem na účet prodávajícího

-        č. 7518002002/5500 v CZK, vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s.,

(dále jen „účet prodávajícího“)

b)       jiným, individuálně domluveným způsobem

 

4.2               Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3               Prodávající je oprávněn požadovat od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Výše zálohy může dosahovat až 100% kupní ceny zboží. Za účelem úhrady zálohy vystaví prodávající zálohovou fakturu se splatností do 7 dní. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dokud kupující neuhradí prodávajícímu zálohu, není prodávající povinen dodat zboží kupujícímu. V případě, že kupující zálohu ke dni splatnosti neuhradí, bude objednávka zrušena.

Prodávající informuje kupujícího o povinnosti složit zálohu před odesláním objednávky, nebo v e-mailové zprávě, kterou prodávající přijetí objednávky potvrdí.

4.4               V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná nejpozději do 5 dní ode dne převzetí zboží.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uvést variabilního symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího

4.5               Prodávající si vyhrazuje právo nevydat objednané zboží kupujícímu v případě, že je kupující v prodlení s úhradou jakéhokoli splatného závazku vůči prodávajícímu, a to až do splnění všech předchozích závazků kupujícího. 

4.6               Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7               Prodávající je povinen vystavit kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dní od dodání zboží fakturu, která bude mít náležitosti daňového dokladu, a zaslat ji na e-mailovou adresu kupujícího.

 

V.                   Dodací podmínky, přechod nebezpečí na zboží
 
5.1               Prodávající dodá kupujícímu zboží dle objednávky do 60 kalendářních dní ode dne potvrzení objednávky, nebo ode dne úhrady zálohy na kupní cenu, pokud byla prodávajícím vyžadována. V případě hrozby prodlení s dodáním zboží je prodávající povinen o délce předpokládaného prodlení kupujícího informovat.
5.2               Pokud je součástí smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím přeprava zboží zabezpečená prodávajícím, rozumí se okamžikem dodání den, kdy umožní přepravce kupujícímu se zbožím v místě dodání nakládat.
5.3               Odmítne-li kupující bezdůvodně převzít dodané zboží, má se za to, že zboží bylo dodáno dnem odmítnutí jeho převzetí.
5.4               V případě, že kupující zboží nepřevezme a/nebo neposkytne součinnost dopravci k tomu, aby mu mohlo být zboží doručeno přepravcem, není dotčeno právo prodávajícího na úhradu kupní ceny v plné výši, včetně nákladů na dopravu a balení.
5.5               Nebezpečí náhodné zkázy nebo škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží v místě dodání.
5.6               Prodávající je oprávněn dodat objednané zboží i před termínem plnění nebo po částech. Kupující je v takovém případě povinen částečné plnění převzít.
5.7               Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího okamžikem plné úhrady kupní ceny zboží.
5.8               Prodávající je povinen při převzetí zboží od přepravce zboží zkontrolovat. V případě, že je porušen obal zboží, je kupující povinen poškození obalu a případně i poškození zboží oznámit přepravci a sepsat s ním o tomto písemný záznam. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 


VI.                 Odstoupení od kupní smlouvy
 
6.1               Kupující bere na vědomí, že v právním styku s prodávajícím se nepovažuje za spotřebitele a z tohoto důvodu se se na něj neuplatní úprava občanského zákoníku upravující spotřebitelské smlouvy dle ustanovení § 1810 a násl. občanského zákoníku.

 

VII.               Smluvní pokuta

7.1               V případě prodlení s úhradou kupní ceny či jakékoli splatné pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% denně z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

7.2               V případě, že kupující zruší objednávku poté, kdy od prodávajícího obdržel e-mailovou zprávu potvrzující přijetí objednávky, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50% kupní ceny zboží bez DPH. To neplatí, pokud ke zrušení objednávky došlo kvůli změně kupní ceny.

7.3               V případě, že kupující objedná zboží, které není standardně v nabídce prodávajícího na webových stránkách, upozorní na to prodávající kupujícího prostřednictvím e-mailové zprávy a počká na závazné potvrzení objednávky. Pokud po potvrzení objednávky dojde ke zrušení objednávky ze strany kupujícího, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100% kupní ceny zboží bez DPH, kterou by kupující zaplatil, pokud by objednávku nezrušil.

7.4               Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody.

 

VIII.             Práva z vadného plnění

8.1          Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

8.2          Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

8.3          Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

8.4          Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. V případě zjištění vad nebo chybějících části je kupující povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od převzetí zboží. Zjištěné vady je kupující povinen zdokumentovat (např. nafotit) a spolu s oznámením vady zaslat do 48 hodin od převzetí zboží prodávajícímu.

8.5          Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních.

8.6          Za vadu zboží nelze považovat rozdílný motiv, provedení nebo design u produktů, u kterých na to prodávající kupujícího dopředu upozorní.

 

IX.                 Postup při uplatnění práv z vadného plnění

9.1          Kupující je povinen uplatnit práva z vadného plnění u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

9.2          Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího prostřednictvím e-mailové komunikace.

9.4          Kupující je povinen informovat prodávajícího o tom, jak si přeje vadné plnění odstranit.

9.5          Vadné zboží je kupující povinen doručit prodávajícímu na adresu (nikoli však na dobírku), přičemž při zasílání je kupující povinen zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení.

                Kupující je povinen ke zboží přiložit daňový doklad, doklad o zaplacení zboží a objednávku.

9.3          Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy kupující řádně vytkne vady zboží u prodávajícího, tj. uvede číslo objednávky, datum převzetí zboží, uvede druh zboží a popíše vadu. Vadu je nutné prodávajícímu doložit, a doručí prodávajícímu vadné zboží.

 

X.            Záruka za jakost

10.1            Prodávající neposkytuje záruku za jakost.

 

XI.          Ochrana osobních údajů
 
11.1        Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou podnikatelem, je poskytována Nařízením GDPR s účinností od 25. 5. 2018. Toto nařízení chrání pouze fyzické osoby, v případě, že je kupujícím právnická osoba, článek IX. obchodních podmínek se nepoužije.

11.2        Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

11.3        Kategorie zpracovávaných osobních údajů se řídí rozsahem, ve kterém byly prodávajícímu poskytnuty, a to zejména:

-         prostřednictvím registračního formuláře na základě kterého si kupující zřizuje uživatelský účet na webové stránce prodávajícího (viz „Uživatelský účet“);

-         údaji a informacemi získanými v rámci používání webových stránek při uskutečnění objednávek.

11.4        Prodávající tak na základě výše uvedeného zpracovává osobní údaje kupujícího v následujícím rozsahu adresních, identifikačních a popisných údajů. Především se jedná o jméno, příjmení, kontaktní informace (e-mailová adresa, telefonní číslo), adresa bydliště, dodací (fakturační) adresa není-li shodná s adresou bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, číslo účtu (dále jen „osobní údaje“).

11.5        Prodávající jako správce údajů zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením GDPR, případně dalšími relevantními právními předpisy a při současném šetření práv osob, jejichž údaje jsou zpracovávány.

11.6        Účelem zpracování osobních údajů je:

-         realizace práv a povinností za účelem plnění kupní smlouvy, tj. nákupu zboží prostřednictvím e-shopu (webového rozhraní prodávajícího) a dodání zboží, vyřizování reklamací a práv vad z vadného plnění, včetně plnění dalších práv a povinností v souvislosti s kupní smlouvou a pro účely vedení Uživatelského účtu,

-         plnění právních (zákonných) povinností prodávajícího pro účely zahrnuté v rámci uděleného souhlasu subjektů osobních údajů

11.7        Právním důvodem zpracování osobních údajů jsou tak zejm. následující důvody:

-         zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na prodávajícího jako správce údajů vztahuje,

-         zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující jako subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost kupujícího,

-         souhlas subjektu údajů (kupujícího) se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů, není-li splněn žádný z výše uvedených právních důvod pro zpracování.

11.8        Zpracováním osobních údajů může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

11.9        Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány manuálně i automaticky, včetně profilování. Prodávající považuje osobní údaje za důvěrné a nebude je bez souhlasu subjektů osobních údajů či zákonné povinnosti předávat třetím osobám.

 

XII.          Doručování

12.1            Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

12.2            Adresa pro doručování prodávajícímu: OCENG s.r.o., Zaoralova 2911/15, 628 00 Brno - Líšeň

e-mailová adresa: info@lzicealopaty.cz

12.3            V souladu s ustanovením § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se má za to, že došlá zásilka odeslaná prodávajícím s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po jejím odeslání.

 

XIII.              Závěrečná ustanovení

13.1            Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

13.2            Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3            Obchodní podmínky jsou platné od 28.3.2024 a platí do vydání nových podmínek.