Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa článku 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR”) je Erik Komanec, IČO 71528130 so sídlom Dandova 2619/13, 19300 Praha 9 (ďalej len „správca“).

2. Kontaktné údaje správcu sú

Adresa: Erik Komanec, Dandova 2619/13, 19300 Praha 9, Česká Republika

E-mail: info@lzicealopaty.cz

Telefón: +420 228 227 426

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Správca nemenoval povereníkov na ochranu osobných údajov.

 

II. ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia vašej objednávky.

2. Správca spracováva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.

 

III. ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

- Plnenie zmluvy medzi vami a správcom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

- Oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov - v prípade zaslania ide o novinky zo sveta záhradných hier, zaujímavosti z našej firmy alebo informácie o našich špeciálnych akciách a ďalej žiadosti o hodnotenie nášho obchodu a zakúpených produktov) podľa čl. 1 písm. f) GDPR.

- Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je:

- Vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť.

- Zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových aktivít - vždy iba vo väzbe na záhradné a vonkajšie hry a aktivity.

3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

4. Naše webové stránky využívajú technológie retargetingu od služby Sklik prevádzkované spoločnosťou Seznam.cz, a. s. Tá nám umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, naše reklamy v reklamnej sieti spoločnosti Seznam.cz, a. s. V tomto prípade nedochádza k spracovaniu osobných údajov, ale chceme vás o tejto skutočnosti informovať. Rovnaký prípad platí aj pre službu remarketingu od spoločnosti Google Czech Republic, s. r .o. Viac informácií napríklad tu: https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr.

 

IV. Čas uchovávania údajov

1. Správca uchováva osobné údaje:

- Po dobu potrebnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 - Po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Príjemcami osobných údajov sú osoby:

- Podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb /, realizácii platieb na základe zmluvy.

- Zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet s. r. o., Dvořeckého 628/8, Praha 6) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu.

- Zaisťujúce prepravu tovaru k zákazníkovi (DHL Freight CZ s. r. o., Nádražní 2967/93, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava).

- Zaisťujúce spracovanie účtovnej agendy (podpísaná zmluva o spracovaní osobných údajov).

- Zaisťujúce marketingové služby (Zoznam Sklik - Seznam.cz, a. s., Radlická 3294/10, Praha 5, ďalej Google, Google Analytics - Google Czech Republic, s. r. o., Stroupežnického 3191/17, Praha 5.

2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb/cloudových služieb. V našom prípade mailing služba MailChimp (https://mailchimp.com).

 

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,

právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
Právo odvolať súhlas so spracovaním si môžete uplatniť písomne ​​alebo elektronicky na adrese alebo prostredníctvom e-mailu správcu uvedených v čl. III týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä: heslá, zabezpečený operačný systém - šifrovanie a aktualizovaný antivírusový program.

3. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň vám zašle novú verziu týchto podmienok na vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 17.1.2022.