Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKATEĽOV

 

podnikateľského subjektu Erik Komanec

so sídlom Dandova 2619/13, 193 00 Praha 9

IČO: 71528130

DIČ: CZ8008033594

Telefónne číslo: +420 228 227 426

E-mail: info@lzicealopaty.cz

 

na predaj tovaru prostredníctvom online obchodu umiestneného na internetovej adrese www.lzicealopaty.cz a prostredníctvom e-mailovej, telefonickej alebo osobnej komunikácie.

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) podnikateľského subjektu Erik Komanec, so sídlom Dandova 2619/13, 193 00 Praha 9, identifikačné číslo: 71528130 (ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a právnickou osobou alebo podnikateľom (ďalej len „kupujúci“), oba ďalej spoločne ako zmluvné strany, prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho alebo formou e-mailovej, telefonickej alebo osobnej komunikácie. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.lzicealopaty.cz (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2 Tieto obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je fyzickou osobou – spotrebiteľom v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník. Pre tieto prípady platia Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov.

1.3 Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Všetky ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať individuálne v zmluve. Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok.

1.4 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli.

1.5 Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.6 Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, súhlasí s nimi bez výhrad a bude ich v plnom znení dodržiavať.

1.7 Práva a povinnosti zmluvných strán sa mimo týchto obchodných podmienok riadia Zásadami ochrany osobných údajov, a ďalej podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní najmä pri uzatváraní zmluvy. V otázkach tu neupravených sa vzťahy zmluvných strán riadia právnymi predpismi, najmä zákonom č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“).

 

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET
2.1 Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2 Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3 Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť vo veci informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

2.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5 Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok), alebo pokiaľ prostredníctvom jeho účtu dochádza k porušovaniu dobrých mravov alebo platných právnych predpisov.

2.6 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

2.7 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet na e-shope umožňuje vidieť ceny klasickej maloobchodnej spotrebiteľskej, ktoré sú verejné pre všetkých zákazníkov. Právnické osoby a podnikatelia sa registrovať môžu a štandardne nakupujú za klasické ceny na e-shope s tým, že sa na ich nákup viažu tieto Obchodné podmienky pre podnikateľov a právnické osoby a nie Obchodné podmienky pre spotrebiteľov.

2.8 V prípade záujmu nadviazať dodávateľské vzťahy a možnosti nákupu za veľkoobchodné ceny je potrebné kontaktovať e-shop cez e-mailovú adresuinfo@lzicealopaty.cz.

2.9 Predávajúci si vyhradzuje právo neposkytnúť veľkoobchodný cenník všetkým kupujúcim. Veľkoobchodné ceny sú určené iba pre zákazníkov odoberajúcich tovar v určitom požadovanom objeme.

2.10 V prípade poskytnutia veľkoobchodných cien kupujúcemu nie je pre kupujúceho účet na

webovom rozhraní ďalej potrebný. Všetka komunikácia a objednávky sa riešia cez e-mail, resp. telefonicky alebo osobne v predajni predávajúceho uvedenej na webovom rozhraní.

 

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY A OBJEDNÁVKA
3.1 Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu vo veci tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane popisu, obrázkov a uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3 Kupujúci vykonáva objednávku prostredníctvom webového rozhrania, poprípade iným spôsobom uvedeným na webovom rozhraní, ako je e-mail, telefón alebo osobný dohovor, prípadne podľa dohody zmluvných strán. Objednávka musí vždy obsahovať presný názov objednaného tovaru, kód produktu, požadované množstvo, zvolený spôsob platby a dopravy a kontaktné údaje kupujúceho (meno a priezvisko či názov spoločnosti, identifikačné číslo, adresu na doručovanie, telefónne číslo, e-mailovú adresu). Kupujúci je povinný preukázať, že je podnikateľom, a to zadaním platného identifikačného čísla do objednávky.

3.4 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Pokiaľ vykonáva kupujúci objednávku cez webové rozhranie, objednávku odošle predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednať“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

3.5 Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami pre podnikateľov a právnické osoby, ďalej s podmienkami ochrany osobných údajov a vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov pre potreby vybavenia objednávky. Týmto súhlasom nedáva kupujúci súhlas so zasielaním obchodných oznámení ani súhlas na iné marketingové využitie jeho osobných údajov.

3.6 V prípade objednávky cez webové rozhranie predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.7 V prípade objednávky uskutočnenej iným spôsobom ako cez webové rozhranie, zmluva je uzatvorená okamihom, kedy bolo kupujúcemu doručené prijatie záväznej objednávky zo strany predávajúceho.

3.8 V prípade poskytnutia veľkoobchodných cien zašle predávajúci kupujúcemu aktuálne ceny formou cenovej ponuky elektronickou poštou. Zmluva je v tomto prípade uzatvorená po schválení ponuky kupujúcim taktiež formou elektronickej komunikácie cez e-mail.

3.9 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky). Predávajúci má právo požadovať platbu vopred v plnej výške.

3.10 Návrh kúpnej zmluvy vo forme objednávky alebo cenovej ponuky má platnosť pätnásť dní.

3.11 V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na elektronickú adresu kupujúceho alebo telefonicky pozmenenú ponuku s uvedením možných variant objednávky a vyžiada si stanovisko kupujúceho. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá až akceptáciou kupujúceho prostredníctvom elektronickej pošty alebo formou SMS.

3.12 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

3.13 Predávajúci má právo pozmeniť cenu tovaru, pokiaľ to situácia vyžaduje, ale musí o tom informovať kupujúceho ešte pred odoslaním objednávky a vystavením faktúry. Bez odsúhlasenia novej ceny kupujúcim nemá predávajúci právo objednávku odosielať a ani vystavovať faktúru na novú cenu.

3.14 V prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúceho, po záväznom potvrdení tejto objednávky zo strany predávajúceho, má predávajúci nárok na storno poplatok vo výške 50 % z ceny tovaru. Pokiaľ už predávajúci vynaložil v súvislosti so zmluvou náklady, patrí mu tiež náhrada týchto účelne vynaložených nákladov v plnej výške. Storno poplatok neplatí, pokiaľ ide o zrušenie objednávky z dôvodu zmeny ceny alebo podstaty objednaného tovaru zo strany predávajúceho.

3.15 V prípade, že kupujúci objedná tovar, ktorý nie je štandardne v ponuke na e-shope, upozorní ho na to predávajúci cez e-mail a počká na záväzné potvrdenie tejto objednávky. V tomto prípade pokiaľ kupujúci zruší objednávku, u ktorej je obojstranne dohodnutá cena, má predávajúci nárok na storno poplatok vo výške 100 % z ceny tovaru. Ďalej má nárok na úhradu všetkých vynaložených nákladov spojených so zmluvou.

 

4. DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu dohodnutým spôsobom, riadne zabalený a vybavený potrebnými dokladmi. Doklady sú poskytované iba v slovenskom jazyku.

4.2 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

4.2.1 Bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2601919775/2010 v CZK alebo CZ2020100000002601919775 v EUR, vedený u spoločnosti Fio banka a. s., (ďalej len „účet predávajúceho“) na základe zálohovej faktúry.
4.2.2 Platobnou kartou alebo platobnými tlačidlami bánk cez platobnú bránu ComGate Payments – pre prípad reklamácie platby kontaktujte spoločnosť ComGate Payments, a. s.
Gočárova trieda 1754/48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267.
4.2.3 Alebo iným, individuálne dohodnutým spôsobom.

4.3 Predávajúci je oprávnený neumožniť platbu tovaru po dodaní tovaru.

4.4 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške, samozrejme len v prípade, keď zabezpečuje dopravu pre kupujúceho predávajúci. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru. Za dodanie tovaru kupujúcemu sa považuje odovzdanie tovaru prvému dopravcovi. Dodaním tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare.

4.5 Pred prevzatím tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a prípadné chyby bezodkladne oznámiť prepravcovi. Pokiaľ bude zásielka zabalená v čiernej fólii, kedy nie je možné skontrolovať neporušenosť obalu, je kupujúci povinný zásielku rozbaliť pred prevzatím a skontrolovať stav zásielky. O všetkých chybách kupujúci spíše s dopravcom protokol. Ak nie je spísaný protokol o chybách, stráca kupujúci nároky plynúce z porušeného obalu tovaru, resp. z porušenia zasielaného tovaru.

4.6 Bezodkladne po prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať tovar, najmä je povinný skontrolovať počet kusov tovaru a jeho kompletnosť. V prípade zistenia nesúladu je kupujúci povinný ho oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia tovaru. Zistené chyby je kupujúci povinný vhodným spôsobom zdokumentovať a túto dokumentáciu zaslať predávajúcemu spolu s oznámením chyby.

4.7 Neprevzatím tovaru zo strany kupujúceho nie je dotknuté právo predávajúceho požadovať úhradu kúpnej ceny v plnej výške.

4.8 Pri neprevzatí tovaru budú kupujúcemu vyčíslené všetky náklady spojené s dopravou a balením. V prípade návratu poškodeného tovaru k predávajúcemu je kupujúci povinný uhradiť cenu poškodeného tovaru v plnej výške aj v prípade, keď k tomuto poškodeniu dôjde v priebehu dopravy a k predávajúcemu sa vráti poškodený balík.

4.9 V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. Pri bezhotovostnej platbe je cena splatná do piatich dní od prijatia objednávky, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak. Záväzok kupujúceho uhradiť cenu tovaru je pri bezhotovostnej platbe splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho. Kupujúci si je vedomý, že pri bezhotovostnej platbe musí uvádzať správny variabilný symbol.

4.10 Pri nedodržaní doby splatnosti podľa týchto obchodných podmienok môže byť kupujúcemu účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Nárok predávajúceho na náhradu škody, ktorá mu omeškaním kupujúceho vznikla, tým nie je dotknutý.

4.11 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou ceny tovaru je predávajúci taktiež oprávnený pozastaviť ďalšie dohodnuté dodávky tovaru, a to až do okamihu úhrady všetkých splatných dlhov kupujúceho.

4.12 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

4.13 Predávajúci je oprávnený požadovať zálohu na objednávku, pokiaľ celková cena objednaného tovaru presiahne 5 000 eur alebo v prípade vzájomnej dohody oboch strán. Výška zálohy je spravidla stanovená na 100 % celkovej ceny objednávky. Konečná výška zálohy je dohodnutá vždy individuálne v závislosti od povahy tovaru a môže dosahovať až 100 % z celkovej ceny.

4.14 Platba za tovar je možná v českých korunách (CZK) alebo v eurách (EUR).

4.15 Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

 

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
5.1 Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo veci tovaru, ktorý bol dodaný riadne, včas a bez vád.

5.2 Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek do doby prevzatia tovaru, ale berie na vedomie, že sa v tomto prípade použije bod 3.14. a 3.15. týchto obchodných podmienok a predávajúci si bude nárokovať storno poplatok.

5.3 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru dlhšie ako 2 mesiace od dohodnutého dňa dodania.

5.4 Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu, ktorá už bola kupujúcim zaplatená, bezhotovostne na účet oznámený mu na tento účel kupujúcim alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak kupujúci žiadny do 5 dní od odstúpenia predávajúcemu neoznámi). Predávajúci sa zaväzuje v tomto prípade zbytočne nepredlžovať termín vrátenia kúpnej ceny a o termíne vrátenia kúpnej ceny bude kupujúceho informovať elektronickou poštou alebo telefonicky.

5.5 Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny tovaru dlhšie ako 4 týždne. Zároveň má v tomto prípade predávajúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 % z ceny tovaru.

5.6 Odstúpenie od zmluvy sa musí urobiť písomne ​​a v prípade zmlúv dojednaných elektronickou cestou aj elektronicky. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

5.7 Predávajúci si vyhradzuje právo umožniť kupujúcemu odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, avšak vrátená čiastka bude znížená o sumu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru a o náklady spojené s vybavením objednávky. Kupujúci nemá právo na vrátenie dopravného, ​​dobierkového a balného. Pokiaľ kupujúci vráti tovar v porušenom obale alebo bez obalu, prípadne bude mať tovar iné nedostatky, bude vyčíslená hodnota tejto škody a odpočítaná od kúpnej ceny, ktorá sa bude kupujúcemu vracať. Kupujúci – podnikateľ berie na vedomie, že štandardne nemá nárok na odstúpenie od zmluvy a že umožnenie odstúpenia od zmluvy je prejavom dobrej vôle predávajúceho a nemôže si ho kupujúci nárokovať.

5.7 Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.

 

6. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA
6.1 Predávajúci zodpovedá za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar pri prevzatí najmä:

– je v dohodnutom množstve;

– zodpovedá akosti a prevedeniu, ktoré boli medzi kupujúcim a predávajúcim dohodnuté, prípadne podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy, prípadne podľa účelu viditeľného zo zmluvy; inak na účel obvyklý;

– za vadu tovaru je tiež považovaná situácia, keď predávajúci dodá kupujúcemu iný tovar, než aký bol medzi nimi dohodnutý;

– nemá právne vady, t. j. k tovaru nemá majetkové práva tretia osoba a tovar je vybavený dokumentmi a dokladmi potrebnými na riadne užívanie tovaru.

6.2 Predávajúci neposkytuje žiadnu záruku za akosť pre podnikateľov a právnické osoby a ustanovenia § 2113 Občianskeho zákonníka sa neuplatnia, ak nebude individuálne dohodnuté inak. Zákazník je pri objednávke povinný si starostlivo skontrolovať parametre upnutia lyžice, na reklamácie, ktoré budú spôsobené chybným uvedením údajov, nebude braný ohľad. Vaše upnutie sa môže líšiť opotrebovaním alebo neautorizovanými úpravami upínača. Prípadné dodatočné úpravy upnutia lyžice po dodaní sú individuálne spoplatnené podľa náročnosti.

6.3 Za vady tovaru nemožno považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach.

6.4 Za vady tovaru nemožno považovať rozdielny motív, prevedenie, alebo dizajn pri produktoch, pri ktorých na to predávajúci kupujúceho dopredu upozorní.

6.5 Práva kupujúceho z chybného plnenia sa riadia Občianskym zákonníkom, najmä § 2099 až 2117.

6.. Pokiaľ je vada tovaru podstatným porušením zmluvy, patria kupujúcemu tieto práva z chybného plnenia:

a) odstránenie vady dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci;

b) odstránenie vady opravou veci;

c) primeraná zľava z kúpnej ceny; alebo

d) odstúpenie od zmluvy.

6.7 Pokiaľ je vada tovaru nepodstatným porušením zmluvy, môže kupujúci požadovať:

a) odstránenie vady; alebo

b) primeranú zľavu z kúpnej ceny.

6.8 O zvolenom spôsobe riešenia reklamácie je kupujúci povinný informovať predávajúceho pri oznámení vady, inak o ňom rozhodne predávajúci. Vykonanú voľbu je možné meniť iba po dohode s predávajúcim. Pokiaľ kupujúci považuje vadu za podstatné porušenie zmluvy, je povinný to predávajúcemu doložiť. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ neuplatní svoje právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, je predávajúci oprávnený dodať mu chýbajúci tovar alebo odstrániť právnu vadu (najmä dodať chýbajúce dokumenty).

6.9 Výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy nemožno požadovať v prípade, že kupujúci nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju prijal. To neplatí v prípade, že:

a) došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci;

b) kupujúci použil vec ešte pred objavením vady;

c) kupujúci nespôsobil nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím; alebo

d) kupujúci vec predal ešte pred objavením vady alebo pozmenil vec pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len sčasti, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá mu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech.

6.10 Práva z chybného plnenia kupujúcemu nepatria, pokiaľ o vade pred prevzatím veci vedel alebo vadu sám spôsobil.

6.11 Nároky zo zodpovednosti za vady sa ďalej nevzťahujú na:

– opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním;

–  veci predávané za nižšiu cenu – iba vo vzťahu k vade, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá; alebo

–  ak to vyplýva z povahy veci.

6.12 Postup pri reklamácii

6.12.1 Kupujúci je povinný reklamáciu u predávajúceho uplatniť bez zbytočného odkladu od zistenia vady. Na prijímanie reklamovaného tovaru je určená kontaktná adresa predávajúceho.

6.12.2 Záväzný postup pri reklamácii:

– pre rýchlejšie vybavenie môže kupujúci o reklamácii vopred informovať predávajúceho telefonicky, e-mailom či písomne;

– kupujúci je povinný informovať predávajúceho o tom, aké právo z chybného plnenia si zvolil, opísať chybu a/alebo opísať, ako sa prejavuje;

– reklamovaný tovar doručí kupujúci predávajúcemu (inak ako na dobierku, ktorú predávajúci nepreberá), pričom pri zasielaní je kupujúci povinný zabaliť tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu;

– kupujúci k tovaru priloží doklad o zakúpení tovaru či daňový doklad – faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru.

6.12.3 Okamihom uplatnenia reklamácie je okamih, kedy bol predávajúcemu doručený reklamovaný tovar.

 

7. OCHRANA OBCHODNÉHO TAJOMSTVA
7.1 Pri dojednávaní zmluvy a jej plnení môžu byť kupujúcemu oznámené informácie, ktoré sú označené ako dôverné alebo ktorých dôvernosť vyplýva z ich povahy. Kupujúci sa zaväzuje tieto informácie uchovávať ako dôverné, neposkytnúť ich bez súhlasu predávajúceho inej osobe, nevyužiť ich na iný účel, než na plnenie zmluvy, nevyužiť akýmkoľvek iným poškodzujúcim spôsobom.

7.2 Ďalej sa kupujúci zaväzuje, že nebude bez súhlasu predávajúceho zhotovovať kópie podkladov odovzdaných mu predávajúcim.

7.3 Kupujúci sa zaväzuje neposkytovať, ani na nahliadnutie, žiadne podklady ani doklady súvisiace s obchodným stykom s predávajúcim. Nie je týmto, samozrejme, dotknutá povinnosť kupujúceho poskytovať doklady na zákonné účely a povinnosti.

7.4 V prípade zistenia, že kupujúci poskytol podklady k objednávke, individuálnej cenovej ponuke alebo iné materiály týkajúce sa obchodného vzťahu medzi zmluvnými stranami tretej strane bez súhlasu predávajúceho (okrem zákonných účelov), má predávajúci právo požadovať od kupujúceho náhradu škody. Zmluvná pokuta dohodnutá v tomto prípade medzi zmluvnými stranami je vo výške 100 000 eur.

 

8. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ZODPOVEDNOSŤ A UŽÍVANIE WEBOVÉHO ROZHRANIA
8.1 Obsah webových stránok umiestnených na webovom rozhraní (texty vrátane obchodných podmienok, fotografie, obrázky, logá, programové vybavenie a ďalšie) je chránený autorským právom predávajúceho alebo právami ďalších osôb. Obsah kupujúci nesmie meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať na akýkoľvek účel bez súhlasu predávajúceho či súhlasu držiteľa autorských práv. Najmä je zakázané bezplatné či odplatné sprístupňovanie fotografií a textov umiestnených na webovom rozhraní. Názvy a označenia výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

8.2 Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového rozhrania kupujúci nesmie používať postupy, ktoré by mohli narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém.

8.3 Predávajúci nenesie zodpovednosť za chybné informácie uvedené na webovom rozhraní v popise produktov, prípadne v uvedených parametroch a podobne. Pokiaľ kupujúci bude čerpať informácie z webového rozhrania predávajúceho pre svoje vlastné účely a má súhlas predávajúceho, je povinný si aktuálnosť údajov, resp. ich správnosť overiť a predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené kupujúcemu nepresnými údajmi uvedenými na webovom rozhraní.

8.4 Pokiaľ sa pri užívaní webového rozhrania kupujúci dopustí akéhokoľvek nezákonného či neetického konania, je predávajúci oprávnený obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť prístup kupujúceho na webové rozhranie, a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade je kupujúci ďalej povinný uhradiť predávajúcemu škodu, ktorá konaním kupujúceho podľa tohto odseku preukázateľne vznikla, a to v plnej výške.

 

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
9.1 Ak vzťah súvisiaci s použitím webového rozhrania alebo právny vzťah založený zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom zmluvné strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom (s vylúčením použitia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru).

9.2 Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo nepoužiteľné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou, alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

 

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 17.1.2022.